ترجمه مقاله

صفا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

pleasantness, quiet, quietude, ranquility, tranquillity
ترجمه مقاله