ترجمه مقاله

صد و پنجاهمین سالگرد

دیکشنری فارسی به انگلیسی

sesquicentennial
ترجمه مقاله