ترجمه مقاله

شیره مالی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

blandishment
ترجمه مقاله