ترجمه مقاله

شکوفایی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

bloom, florescence, flowering, prosperity
ترجمه مقاله