ترجمه مقاله

شکفتن (قدیمی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

blow
ترجمه مقاله