ترجمه مقاله

شکستگی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

break, breakage, brokenness, flaw, fracture
ترجمه مقاله