ترجمه مقاله

شکستگی پیدا کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

fracture
ترجمه مقاله