ترجمه مقاله

شکستگی تنشی استخوان (پزشکی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

stress fracture
ترجمه مقاله