ترجمه مقاله

شمال برکشندی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

magnetic north
ترجمه مقاله