ترجمه مقاله

شرمنده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

ashamed
ترجمه مقاله