ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شادباش گفتن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

congratulate, felicitate
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ