ترجمه مقاله

سکوت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hush, peace, quiet, quietness, quietude, silence, still, stillness
ترجمه مقاله