ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرسخت در عقاید

دیکشنری فارسی به انگلیسی

self-opinionated
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ