ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سخاوت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

benevolence, charity, generosity, liberality, liberalness, munificence
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ