ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستیهش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

polemic, polemics, quarrel
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ