ترجمه مقاله

سایش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

abrasion, friction
ترجمه مقاله