ترجمه مقاله

زهدگرایی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

asceticism
ترجمه مقاله