ترجمه مقاله

زربرگ

دیکشنری فارسی به انگلیسی

gold leaf
ترجمه مقاله