ترجمه مقاله

زبان باز

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cajoler, glib, gusher, gushing, gushy, prevaricator, smooth-tongued, wag, waggish
ترجمه مقاله