ترجمه مقاله

رژیم

دیکشنری فارسی به انگلیسی

regime, régime
ترجمه مقاله