ترجمه مقاله

رو در رو

دیکشنری فارسی به انگلیسی

vis-à-vis
ترجمه مقاله