ترجمه مقاله

رو به رو

دیکشنری فارسی به انگلیسی

obverse
ترجمه مقاله