ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

روان تکان (روان پزشکی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

trauma
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما