ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رغبت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

appetite, eagerness, interest, penchant, relish, tendency, will, willingness, zest
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ