ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رضایت بخش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

acceptable, all right, fair , palatable, pleasing, satisfactory
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ