ترجمه مقاله

رخت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

apparel, clothes, clothing, costume, furnishings, garment, raiment, wash
ترجمه مقاله