ترجمه مقاله

رای ممتنع

دیکشنری فارسی به انگلیسی

abstention
ترجمه مقاله