ترجمه مقاله

ذوزنقه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

trapezium, trapezoid
ترجمه مقاله