ترجمه مقاله

دو شقه (چوبی که سرش دو شقه است)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

crotch
ترجمه مقاله