ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلچسب

دیکشنری فارسی به انگلیسی

catchy, delicate, sweet, palatable, soft, toothsome
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ