ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلپذیر

دیکشنری فارسی به انگلیسی

agreeable, comely, delicate, delicious, enjoyable, fairy, palatable, pleasant, pleasing, prepossessing, soft
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ