ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درنده خویی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

ferocity, rapacity, truculence
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ