ترجمه مقاله

درمان با ضربه برقی (روان پزشکی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

electroshock therapy
ترجمه مقاله