ترجمه مقاله

دارای یک گذرگاه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

one-track
ترجمه مقاله