ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دارای گردن کوتاه و کلفت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

bull-necked
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ