ترجمه مقاله

خوشبختی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

fortune, serendipity, welfare
ترجمه مقاله