ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خودبسنده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

independent, self-sufficient
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ