ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواب

دیکشنری فارسی به انگلیسی

asleep, dream, dreamland, kip, repose, rest, sleep, slumber
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ