ترجمه مقاله

خشکیدن کامل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

desiccate
ترجمه مقاله