ترجمه مقاله

خشن (دختر)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hoyden
ترجمه مقاله