ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

dense, senile, stupid
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ