ترجمه مقاله

حسابدار

دیکشنری فارسی به انگلیسی

accountant
ترجمه مقاله