ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جویده جویده حرف زدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

gabble, slur, splutter, sputter
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ