ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جماعت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

clan, concourse, congregation, crowd, folk, force, group, host, mob, multitude, persuasion, sphere, throng, troop
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ