ترجمه مقاله

جدل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

argument, controversy, dialectic, dispute, polemic
ترجمه مقاله