ترجمه مقاله

جاودانگی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

eternalness, eternity, immortality, perpetuity
ترجمه مقاله