ترجمه مقاله

جانور دریایی دارای صدف

دیکشنری فارسی به انگلیسی

shellfish
ترجمه مقاله