ترجمه مقاله

تکرو

دیکشنری فارسی به انگلیسی

soloist, straggler
ترجمه مقاله