ترجمه مقاله

تکروی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

individualism
ترجمه مقاله