ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تواضع

دیکشنری فارسی به انگلیسی

common courtesy, humbleness, humility, modesty, respectabilities, reverence, self-effacement
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما